Ga naar hoofdinhoud

Regiment huzaren van Sytzama

DOOR HET JUISTE TE DOEN,VREEST GIJ NIEMAND

Het Regiment Huzaren van Sytzama wordt aangemerkt als de voortzetting van het op 12 mei
1814 opgeheven 14me Régiment de Curassiers.

Na de Napoleontische overheersing tot 1813 kreeg J.G. baron van Sytzama van Koning
Willem I de opdracht om een regiment cavalerie te formeren. Op 6 januari 1814 werd hij
commandant van het Regiment Zware Dragonders No 1, dat vervolgens op 9 januari 1814
officieel werd opgericht onder de naam Regiment Dragonders No 2.

In 1881 werd het 1e Regiment Huzaren ten gevolge van bezuinigingsmaatregelen opgeheven,
waarbij het 4e Regiment Huzaren werd opgenummerd tot 1e Regiment Huzaren.

Naamgever: Baron Johannes Galenus van Sytzama (1767-1839)
Oprichting: 1 oktober 1951
Regimentsadjudant: Aooi B de Vogel
Website: www.sytzama.nl

Regiment Huzaren Prins van Oranje

ANIMUM FORTUNA SEQUITUR
(Succes volgt ná inzet )

In 1702 erfde Johan Willem Friso van Nassau-Dietz van Koning-Stadhouder Willem III de
titel Prins van Oranje. Hiermee deed de titel Prins van Oranje zijn intrede in de stamlijn van
het Regiment.

In opdracht van Koning Willem I werd door majoor Graaf du Chastel op 4 april 1815 te
Brussel en te ’s Hertogenbosch het Regiment heropgericht als Regiment Karabiniers
Landmilitie. In de periode tot 1867 droeg het Regiment achtereenvolgens verschillende
benamingen.

Naamgever: Johan Willem Friso van Nassau-Dietz (1687-1711)
Oprichting: 13 januari 1979
Regimentsadjudant: Aooi M.S Koster
Website: www.rhpo.nl/

Regiment Huzaren Prins Alexander

GEREED, BEREID, GETROUW

Het Regiment heeft twee stamregimenten, de Gardes Dragonders en de Gardes te Paard. Beide regimenten werden opgericht in 1672, toen Engeland, Frankrijk, Münster en Keulen de oorlog verklaarden aan de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.

In 1815 kreeg het Regiment de benaming  Regiment Ligte Dragonders No 5.  Het Regiment had een belangrijk aandeel in de Slag bij Quatre-Bras op 16 juni 1815.

In 1867 veranderde de naam in 3de Regiment Huzaren, waarbij de attila als uniform werd ingevoerd. Het Regiment droeg daarbij  rood treswerk op de attila (Rode Huzaren).

Opgericht: 1 juli 1950
Naamgever: Prins Alexander (1818-1848)
Website: www.rhpa.nl/
Regimentsadjudant: Aooi (bd) F. Zur Kleinsmiede

Regiment Huzaren van Boreel

Op 25 november 1813 werd Willem François Boreel door de Souvereine Vorst Willem I gemachtigd tot oprichting van een regiment cavalerie. Het regiment droeg initieel de naam Huzaren van Boreel. In 1814 veranderde de naam in Regiment Hussaren No1 en vervolgens in Regiment Huzaren No 4. In de periode tot 1940 zou de naam van het Regiment nog meerdere malen veranderen.

Opgericht: 1 februari 1947
Naamgever: jonkheer Willem François Boreel (1774-1851)
Regimentsadjudant: Aooi J.F.N. de Jongh
Website : www.huzarenvanboreel.nl/

Back To Top